Ugoda z ubezpieczycielem

Ugoda z ubezpieczycielem OC – czy warto?

Ugoda zawarta z ubezpieczycielem jest niezbędna do tego, aby możliwa była szybka wypłata zadośćuczynienia oraz odszkodowania za poniesione straty. Nie zawsze jest to jednak rozwiązanie korzystne dla osoby ubezpieczonej, dlatego w niektórych sytuacjach ugoda nie jest wskazana. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, czym dokładnie jest ugoda z ubezpieczycielem oraz z jakimi konsekwencjami się ona wiąże.

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem jest sposobem na szybkie otrzymanie świadczeń z tytułu wykupionej polisy. Jeśli powstałe szkody są niewielkie, to ugoda może zostać zawarta telefonicznie. W chwili, gdy ubezpieczony się na to zgodzi, to traci możliwość dochodzenia swoich praw i zwiększenia kwoty odszkodowania na drodze sądowej. Ugoda ma więc swoje zalety oraz wady, które trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na nią.

Ugoda z ubezpieczycielem – co to jest?

Ugoda z ubezpieczycielem kończy prowadzony spór. Najczęściej dotyczy on kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania, jaką chce otrzymać ubezpieczony. Jeśli obie strony zgodzą się na konkretne warunki, to dochodzi do ugody, a spór zostaje zakończony. Jest ona korzystnym rozwiązaniem zarówno dla ubezpieczonego, jak i ubezpieczyciela, ponieważ zgadzają się oni na wypracowane wspólnie ustalenia bez konieczności zgłaszania sprawy do sądu. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas oraz pieniądze, gdy tego rodzaju spory mogą toczyć się w sądzie nawet kilka lat. Podpisanie ugody jest więc sposobem na to, aby szybko i bez problemów otrzymać świadczenie pieniężne w określonej wysokości.

Mimo że jest to rozwiązanie, które umożliwia szybkie załatwienie sprawy, to ubezpieczony, który się na nie decyduje, musi pamiętać o tym, że zgadzając się na ugodę, nie będzie mógł w przyszłości mieć jakichkolwiek roszczeń. W praktyce oznacza to, że jeśli po pewnym czasie uzna, że otrzymana kwota była zbyt niska, to nie będzie miał prawa do wytoczenia sprawy w sądzie. Ugoda z ubezpieczycielem OC nie jest więc zawsze korzystna, dlatego trzeba dobrze przemyśleć tę decyzję przed jej podjęciem.

W jaki sposób najczęściej przebiega ugoda z ubezpieczycielem?

Propozycja zawarcia ugody najczęściej wychodzi od ubezpieczyciela, który chce jak najszybciej zakończyć sprawę i wypłacić świadczenie. Towarzystwo wydaje decyzję dotyczącą tego, czy takie odszkodowanie lub zadośćuczynienie zostanie wypłacone oraz jaka będzie jego wysokość. Nawet jeśli ubezpieczony otrzyma odmowę wypłaty lub zaproponowana kwota będzie zbyt mała, to ma prawo do dalszych roszczeń z towarzystwem lub przed sądem.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom możliwość otrzymania dodatkowej kwoty, jeśli zgodzą się na podpisanie ugody. W ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości, które wiązałyby się z koniecznością wypłaty wyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeśli po latach ubezpieczony założyłby sprawę w sądzie. Zdarza się bowiem, że proponowane kwoty są zaniżone, ale ugoda z ubezpieczycielem uniemożliwia późniejsze dochodzenie swoich praw.

Jak podpisać ugodę z ubezpieczycielem?

W przypadku dokumentu, jakim jest ugoda z ubezpieczycielem wzór takiego pisma można znaleźć w internecie. Nie ma jednak ustalonego z góry schematu, który opisywałby to, jak musi być ono skonstruowane. Muszą jednak znaleźć się w nim takie elementy, jak dane ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela, data zdarzenia oraz numer sprawy, której to pismo dotyczy. W dokumencie należy zawrzeć również roszczenia oraz wysokość kwoty, jaka powinna zostać wypłacona. Najczęściej towarzystwa posiadają własne wzory ugody, którą przedstawiają swoim klientom.

Coraz częściej ugoda z ubezpieczycielem OC zawierana jest telefonicznie. Oznacza to, że podczas takiej rozmowy przedstawiciel towarzystwa przedstawia propozycję konkretnej kwoty odszkodowania, jaka może zostać wypłacona. Klient może zgodzić się na nią lub ją odrzucić. Taka forma ugody dotyczy przede wszystkim szkód o niskiej wartości. Ubezpieczony przesyła zdjęcia z miejsca zdarzenia i to na ich podstawie oceniany jest rozmiar szkód oraz wysokość należnego odszkodowania.

Zawarcie telefonicznej ugody z ubezpieczycielem umożliwiają przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z nimi towarzystwo ubezpieczeniowe musi udzielić klientowi informacji dotyczących m.in. głównych cech świadczenia, a potwierdzenie woli obu stron musi być zapisane na trwałym nośniku np. jako email.

Ugoda z ubezpieczycielem a podatek – o czym trzeba pamiętać?

Osoba ubezpieczona, która decyduje się na rozwiązanie, jakim jest ugoda z ubezpieczycielem, nie musi płacić podatku od otrzymanego z tego tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zwolnienie to dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności. Obowiązek zapłaty podatku w związku z zawartą ugodą ciąży na osobach, które otrzymały świadczenia za szkody, które dotyczą składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odstąpienie od ugody z ubezpieczycielem – czy jest to możliwe?

Odstąpienie od ugody z ubezpieczycielem możliwe jest w przypadku, gdy dotyczy ona osoby będącej konsumentem. Konsumentem jest ubezpieczony, który wykupił polisę i to z niej likwidowana jest konkretna szkoda. Prawo do odstąpienia od zawartej ugody nie dotyczy więc osób, które korzystają z ubezpieczenia OC sprawcy.

Konsument zgodnie z prawem ma 14 dni na zerwanie ugody bez podawania przyczyny. Nie ma także znaczenia to, czy zawarta została ona na piśmie, czy też telefonicznie. Po odstąpieniu od ugody wszystkie ustalenia przestają obowiązywać, a konsument tym samym nie traci prawa do dalszych roszczeń wobec ubezpieczyciela. Ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym jest z pewnością kuszącym rozwiązaniem, które umożliwia niezwłoczne otrzymanie świadczenia pieniężnego z polisy. Może jednak zdarzyć się, że zaproponowana kwota jest zbyt niska, dlatego warto tę decyzję dobrze przemyśleć. Po otrzymaniu propozycji ugody należy zastanowić się, czy jest ona korzystna, aby nie pozbawić się bezpowrotnie prawa do roszczeń wobec ubezpieczyciela.