kominiarz

Czy do ubezpieczenia domu potrzebny jest kominiarz?

Czy brak przeglądu kominiarskiego może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania w razie pożaru? Warto pamiętać, że za stan techniczny domu odpowiada właściciel – jak się okazuje, dla towarzystw ubezpieczeniowych ma to duże znaczenie.

W Polsce zdecydowana większość domów ogrzewana jest paliwami stałymi takimi jak węgiel i drewno. To oznacza zwiększone ryzyko zatkania komina, a tym samym pożaru. To jedna ze szkód najczęściej zgłaszanych towarzystwom ubezpieczeniowym. Pomimo że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, trzeba liczyć się z odmową przyznania świadczenia za szkodę. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy właściciel domu dopuścił się rażącego zaniedbania – czyli nie wywiązał się z obowiązków, jakie narzuca polisa. Dotyczą one m.in. przeglądów, do których przeprowadzania obligują przepisy. Kupując ubezpieczenie domu online, trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie wyszczególnione są m.in. wyłączenia odpowiedzialności – a więc sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę. 

Zaniedbany komin – jakie zagrożenia? 

Zaniedbanie komina może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje. Nagromadzona smoła i sadza wydzielają łatwopalne opary w rozgrzanym kominie i nierzadko ściekają po jego ściankach, powodując brak drożności przewodu. W rezultacie dochodzi do wybuchu i pożaru, a nierzadko również do zaczadzenia osób przebywających w domu. Bezpieczeństwo to kluczowa przesłanka przemawiająca za regularnym przeprowadzaniem przeglądów kominiarskich. 

Przegląd kominiarski obowiązkowy dla właścicieli domów jednorodzinnych

Obowiązek przeprowadzania przeglądów kominiarskich wprowadza ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na ogół stan przewodów kominowych sprawdza się raz w roku. 

Wyjątkiem są budynki, których powierzchnia przekracza 2000 m kw. – w tym przypadku przegląd  przeprowadzany jest dwa razy w roku w terminach do 31 maja i do 31 listopada. Przegląd składa się z wielu czynności mających na celu sprawdzenie szczelności i stanu komina. Przeprowadzić go może jedynie specjalista posiadający stosowne uprawnienia. Potwierdzeniem odbytej kontroli jest zaświadczenie wystawione przez mistrza kominiarskiego. 

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu

W kwestii przeprowadzania przeglądów kominiarskich firmy ubezpieczeniowe zajmują dość jednoznaczne stanowisko. Obowiązkiem właściciela jest utrzymanie domu w odpowiednim stanie, co wiąże się m.in. z koniecznością przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przeprowadzania wymaganych przeglądów. Jeżeli dochodzi do zaniedbań w tym obszarze, wówczas nie ma mowy o odszkodowaniu.

W przypadku szkody spowodowanej awarią komina ubezpieczyciele wymagają rachunku, paragonu lub protokołu potwierdzającego aktualność przeglądu. Brak takiego dokumentu zaprzepaszcza szanse na rekompensatę. Wydając odmowną decyzję w sprawie odszkodowania, ubezpieczyciel musi wykazać, że istnieje związek pomiędzy niedrożnym kominem a szkodą. Okoliczności zdarzenia są zawsze dokładnie analizowane, niemniej brak wspomnianego powyżej dokumentu bardzo utrudnia sprawę. 

Przeglądy odgrywają niezwykle istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa lokatorów i mienia, a przebyta i udokumentowana kontrola jest ważną przesłanką do uzyskania odszkodowania.