Wypłata odszkodowania - ile czasu ma ubezpieczyciel?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Brałeś udział w wypadku i zgłosiłeś się do towarzystwa z prośbą o uregulowanie odszkodowania z OC sprawcy? A może byłeś sprawcą i zastanawiasz się, ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę świadczenia z Twojego AC? Czas oczekiwania na pieniądze z pewnością się dłuży, zwłaszcza jeśli potrzebujesz gotówki na naprawę szkód, rehabilitację czy zakup leków. Dowiedz się więc, ile czeka się na świadczenie z OC i AC.

Ile czeka się na odszkodowanie z OC sprawcy?

Termin wypłaty odszkodowania został uregulowany przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 roku. Według przepisów prawa towarzystwo ma na uregulowanie rekompensaty:

 • 30 dni – licząc od dnia zawiadomienia go o szkodzie,
 • dodatkowe 14 dni – jeśli w przeciągu pierwszych 30 dni nie było możliwości wyjaśnienia pewnych okoliczności wypadku,
 • 90 dni licząc od dnia zawiadomienia firmy o zdarzeniu – termin ten dotyczy wyjątkowych sytuacji, gdy w trakcie procesowania wniosku pojawiły się czynniki, które utrudniły wypłatę odszkodowania.

Czas oczekiwania może być dłuższy, jeśli nadal toczy się postępowanie cywilne lub karne odnośnie do tego, kto jest sprawcą zdarzenia, czy też w jakich okolicznościach do niego doszło.

Ile czasu zajmuje wypłacenie AC?

W przypadku autocasco towarzystwo ma obowiązek wypłacić odszkodowanie najpóźniej w przeciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Regulują to przepisy prawa zawarte w Kodeksie cywilnym.

Jednak warto zwrócić uwagę na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niektóre firmy deklarują, że wypłacą rekompensatę wcześniej – nawet w przeciągu 14 dni! Ma to zachęcić klientów do skorzystania z oferty ubezpieczenia.

Choć firmy mogą skrócić czas oczekiwania na pieniądze, nie mogą go przedłużać. Jeśli towarzystwo napotkało na trudności podczas realizacji wniosku o odszkodowanie i nie może wypełnić obowiązku w przeciągu 30 dni, musi wypłacić przynajmniej bezsporną część rekompensaty. Jest to podstawowe świadczenie, które należy się poszkodowanemu niezależnie od dalszego postępowania. Może być ono przekazane na konto bankowe lub przekazem pocztowym do rąk własnych ubezpieczonego.

Co się dzieje, gdy towarzystwo nie może wypłacić odszkodowania w terminie?

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek trudności i towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wypłacić pieniędzy w terminie wskazanym w przepisach prawa, ma obowiązek powiadomić o tym poszkodowanego (w przypadku ubiegania się o rekompensatę z OC) lub ubezpieczonego (dotyczy osób, które chcą otrzymać odszkodowanie z AC). Jednak sama informacja o opóźnieniu nie wystarczy. W dokumencie powinny znaleźć się także:

 • wyjaśnienie okoliczności, które przyczyniły się do opóźnienia,
 • planowany termin wyjaśnienia sprawy.

Jednak nawet jeśli towarzystwo otrzyma dodatkowy czas na wydanie świadczenia, w terminie do 30 dni musi wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Pamiętaj! Przyjęcie kwoty bezspornej nie oznacza, że tracisz prawo do odwoływania się od decyzji towarzystwa czy zgłaszania innych roszczeń.

Co zrobić, jeśli towarzystwo nie wypłaciło odszkodowania w terminie?

Mimo upływu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła Ci odszkodowania? Nie otrzymałeś żadnego powiadomienia o przyczynach opóźnienia? Postępowanie cywilne lub karne zostało zakończone, towarzystwo otrzymało komplet dokumentów i nadal nic? Problem z realizacją świadczenia możesz rozwiązać na cztery sposoby. Można:

 • sporządzić wezwanie do zapłaty odszkodowania powiększonego o odsetki ustawowe,
 • złożyć skargę do Rzecznika Finansowego,
 • poinformować o zaistniałej sytuacji Komisję Nadzoru Finansowego,
 • skierować roszczenia na drogę postępowania sądowego.

Boisz się, że Twoje działania nie przyniosą skutków? Dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z radcą prawnym lub adwokatem. Ekspert pomoże stworzyć stosowne pismo i może złożyć je w Twoim imieniu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione.

Co grozi firmie ubezpieczeniowej za niedopełnienie obowiązków?

Działania towarzystwa są kontrolowane przez organ nadzorczy, tj. Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania na czas, może zostać zobowiązana do zapłaty kary finansowej. Wynosi ona do 0,5% składki przypisanej brutto, która została pobrana przez towarzystwo w poprzednim roku.

Ponadto konsekwencje mogą spotkać także członka zarządu takiej firmy. Najczęściej jest on zobowiązany do poniesienia kary w wysokości równej jego trzykrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu z ostatniego roku.

Czy wiesz, że… W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego ukarała towarzystwo ubezpieczeniowe Warta za niewypłacenie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC? Grzywna wyniosła 200 000 złotych!

Kiedy towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Pamiętaj, że firma ubezpieczeniowa nie bierze odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia, do których może dojść. Towarzystwo ma prawo:

 • odmówić prawa do odszkodowania (w przypadku AC),
 • wypłacić rekompensatę poszkodowanym, ale ubiegać się o zwrot należności u sprawcy (dotyczy OC),
 • uregulować tylko część kosztów, które trzeba ponieść na skutek zdarzenia.

Tak może się zdarzyć, jeśli np.:

 • wartość szkody jest niższa niż tzw. franszyza integralna, czyli kwota, do której firma nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie,
 • do uszkodzenia pojazdu doszło na skutek poruszania się nim pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,
 • kwota odszkodowania przekracza sumy gwarancyjne ujęte w OWU – wówczas towarzystwo wypłaci najwyższe możliwe świadczenie,
 • uciekłeś z miejsca zdarzenia,
 • doszło do kradzieży pojazdu, ponieważ zostawiłeś otwarte drzwi lub kluczyki w stacyjce,
 • w pojeździe nie ma zadeklarowanych zabezpieczeń w formularzu zgłoszeniowym, a auto padło ofiarą złodziei,
 • szkoda miała miejsce poza zakresem terytorialnym, na którym obowiązuje ubezpieczenie, np. poza krajami UE,
 • poruszałeś się autem bez ważnego badania technicznego – istnieje ryzyko, że było niesprawne, co przyczyniło się do kolizji,
 • wypadek był spowodowany umyślnie – może to być potraktowane jako próba wyłudzenia odszkodowania.

Dokładną listę wszystkich wyłączeń od odpowiedzialności znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokument ten został dołączony do umowy, którą zawarłeś z towarzystwem. Na odszkodowanie trzeba nieco poczekać. Jednak niech Cię to nie zniechęca do ubiegania się o swoje pieniądze! Jeśli doszło do zdarzenia objętego ochroną, masz prawo skorzystać ze wsparcia finansowego. Po to właśnie jest ubezpieczenie.