Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Każdy właściciel rozumie potrzebę ubezpieczenia swojej nieruchomości. W momencie nieprzewidzianych zbiegów okoliczności często rodzi się pytanie – czy mogliśmy się zabezpieczyć przed nieszczęściem? W wielu przypadkach na pewno tak, przynajmniej próbując zmniejszyć ewentualne straty. Przyjrzyjmy się dokładniej ubezpieczeniom, które powinna posiadać każda wspólnota mieszkaniowa.

Wspólnota mieszkaniowa –  to ogół właścicieli nieruchomości w danym budynku.To przymusowa (narzucona ustawowo) współwłasność nieruchomości tworzona dla zorganizowania zarządzania nieruchomością. Członkami wspólnoty są właściciele lokali nie tylko mieszkalnych, również garaży i lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości.

Ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej

Podstawowymi polisami dla wspólnoty mieszkaniowej jest ubezpieczenie:

•    od ognia i innych zdarzeń losowych,
•    odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Ubezpieczenia dodatkowe:

•    mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
•    sprzętu elektronicznego,
•    szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
•    odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę majątku wspólnoty mieszkaniowej przed skutkami zdarzeń o charakterze katastroficznym oraz wynikających z innych zdarzeń losowych powodujących poważne straty finansowe, w tym również utratę lub zniszczenie aktywów wspólnoty. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie osób trzecich, mienie osobiste pracowników.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, zalanie, dym, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie fali dźwiękowej, pękanie rur. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wiele ryzyk dodatkowych, np.: dewastacja, przepięcia, katastrofa budowlana, akty terrorystyczne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność deliktową, którą ubezpieczający może rozszerzyć o dodatkowe klauzule – ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć, ubezpieczenie OC za szkody w lokalach użytkowanych na podstawie umowy najmu lub innego podobnego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych, ubezpieczenie OC z tytułu szkód wzajemnych. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie  zrekompensuje wspólnocie mieszkaniowej straty spowodowane kradzieżą z włamaniem, rabunku mienia stanowiącego jej własność lub będącego w jej posiadaniu zależnym. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte środki trwałe, środki obrotowe, mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, sprzedaży, umowy komisu lub umowy przechowania, wartości pieniężne. Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów wyposażenia lokalu, np. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń zabezpieczających oraz systemów alarmowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie to jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej wyposażenia elektronicznego biur wspólnot. Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie elektroniczne stanowiące własność wspólnoty mieszkaniowej lub będące w jej posiadaniu zależnym i używane w związku z prowadzoną działalnością. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w urządzeniach elektronicznych, powstałe w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia polegające na ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu z zastrzeżeniem wyłączeń i postanowień dodatkowych.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem, między innymi, mogą być objęte szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne – antywłamaniowe, warstwowe i inne, oszklenia dachowe, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane z ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu, z wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych na ubezpieczonych przedmiotach, z transportem koniecznym dla naprawienia szkody, z pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną, z wykonaniem usług ekspresowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obejmuje szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.