Czy można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Komputery, laptopy, nośniki pamięci czy inne sprzęty elektroniczne poza wartością finansową, posiadają jeszcze inną, mianowicie informacje, które są na nich zawarte. Czasami wartość tych informacji jest wielokrotnie wyższa niż wartość sprzętu, dlatego też, w przypadku kradzieży sprzętu, przede wszystkim chcemy odzyskać te dane. Koszt takiego przedsięwzięcia jest bardzo duży i nie każdy z nas może sobie na to pozwolić, dlatego warto kupić stosowne ubezpieczenie, które pozwoli nam zniwelować straty finansowe.

Co tak naprawdę możemy ubezpieczyć?

Pierwszą interesującą nas kwestią jest przedmiot takiego ubezpieczenia. Najczęściej przedmiotem podstawowego ubezpieczenia są wszystkie urządzenia bazujące na układach elektronicznych, m.in.:

–    oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych oraz zapisane na nich dane, pod warunkiem
ubezpieczenia sprzętu,
–     sprzęt elektroniczny zainstalowany na stanowisku pracy i gotowy do użytku zgodnie z
przeznaczeniem oraz elektroniczny sprzęt przenośny,
–      zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne), nie stanowiące części
kosztów naprawy sprzętu, ale ponoszone w okresie odzyskiwania przez firmę zdolności do
prowadzenia działalności.

Pamiętajmy, że ubezpieczyć możemy zarówno sprzęt stacjonarny, jak i mobilny do wartości nowego zamiennika lub wartości księgowej brutto. Towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za rozmaite szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym wskutek zdarzeń losowych, które nie zostały wyłączone w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń). Dokument OWU zawiera niezwykle istotne dla nas informacje, które warunkują wypłatę odszkodowania.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, zakres odpowiedzialności może być szerszy bądź węższy, dlatego warto przejrzeć kilka ofert i zdecydować się na ten, dla nas, najlepszy. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe oferują objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego w zakresie szkód powstałych, między innymi wskutek niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu, celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku. Towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi również odpowiedzialność ubezpieczeniową na wypadek pożaru – działania ognia wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami, uderzeniem pioruna, katastrofami lotniczymi lub katastrofami innych obiektów latających oraz zalania – działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej, czynników atmosferycznych typu  para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy. Ponadto, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje takie sytuacje, jak:

–  zdarzenia losowe, m.in.: burza, huragan, grad, lawina, zapadanie i usuwanie się ziemi,
–  czynniki technologiczne, np. błędy w konstrukcji, ukryte wady materiałowe,
–  czynniki techniczne, np. przepięcia, zjawiska indukcji.

Umowa zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy, jednak można ją podpisać na krótszy okres.  Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może być osobnym ubezpieczeniem lub występować w pakiecie razem z innymi ubezpieczeniami, oferowanymi przedsiębiorcom.

W jaki sposób jest ustalana suma ubezpieczenia?

Najczęściej ubezpieczyciel ustala sumę ubezpieczenia i zazwyczaj odpowiada ona wartości odtworzeniowej, czyli w przypadku sprzętu elektronicznego – kosztowi nabycia, transportu i zainstalowania nowego sprzętu tego samego typu i o identycznych parametrach. Natomiast, w przypadku zewnętrznych nośników danych – ich odtworzenie, zakup nowych nośników wraz z przewidywanym kosztem odtworzenia przechowywanych danych.

Tak naprawdę większość danych przechowywana jest w formie elektronicznej, a ich odtworzenie w przypadku rozmaitych zniszczeń jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego też, w szczególności przedsiębiorcy powinni gruntownie się zastanowić nad ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego, aby w razie wystąpienia szkody, chronić aktywa i płynność finansową swojej firmy.