Ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Z aktywnego wypoczynku korzysta coraz więcej osób. Wiele z nich rozpoczyna dopiero swoją przygodę z żeglarstwem śródlądowym. Pływanie jachtem jest niezwykle przyjemne, a zarazem bardzo ryzykowne. Aby rejs gwarantował nam udany wypoczynek, powinniśmy wybrać odpowiednie ubezpieczenie, które uchroni nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe wraz z wyposażeniem i dodatkowym sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite i szkody częściowe polegające na uszkodzeniu kadłuba, wyposażenia oraz urządzeń maszynowych lub pomocniczych, powstałe w trakcie użytkowania jednostki. Umową objęte jest również mienie osobiste członków załogi. W ramach ubezpieczenia OC użytkownika jachtu śródlądowego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone czynem niedozwolonym, powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.

Od czego należy ubezpieczyć jacht?

Każdy jacht można ubezpieczyć z tytułu:

–   Casco Jachtu
–   Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
–   Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie Casco Jachtu – zapewnia ochronę na wypadek szkód powstałych w trakcie użytkowania na polskich lub zagranicznych akwenach śródlądowych, wodach przybrzeżnych oraz szkody powstałe w trakcie transportu i w trakcie przechowywania. Przy zawieraniu tego typu ubezpieczenia, należy w szczególności zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia (wartość ubezpieczenia), udział własny oraz jakie wypadki są wyłączone spod działania ubezpieczenia (wyłączenia).
Suma ubezpieczenia – jest to kwota, jaka zostanie wypłacona w przypadku szkody całkowitej (np. kradzieży lub zatonięcia jachtu). Suma ubezpieczenia Casco Jachtu ma wpływ u niektórych ubezpieczycieli na kwotę odszkodowania w przypadku szkody częściowej (np. złamanie masztu). U tych ubezpieczycieli szkody częściowe są wyceniane proporcjonalnie do wartości jachtu. Natomiast udział własny – jest to kwota, która zostanie potrącona od sumy odszkodowania za szkodę całkowitą (nie dotyczy to szkód całkowitych – np. kradzież). W zależności od firmy udział własny jest ustalany procentowo lub kwotowo. Procentowy udział własny oznacza, że od każdego odszkodowania za szkodę częściową potrącana jest kwota stanowiąca odpowiedni procent odszkodowania. Kwotowy udział własny oznacza, że od każdego odszkodowania za szkodę częściową potrącana jest wymieniona kwota.
W ramach ubezpieczenia OC Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub  eksploatacją jachtu, do naprawienia których armator zobowiązany jest na mocy prawa.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jachtów śródlądowych adresowane jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, użytkujących na podstawie tytułu prawnego jachty, przeznaczone do uprawiania śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej. Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonego powstałych w okresie użytkowania jachtu na terytorium oraz akwenach śródlądowych Rzeczpospolitej Polskiej, z włączeniem morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Wiślanego. Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadku polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia jachtów śródlądowych  zawiera się standardowo na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego okresu ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty do ubezpieczenia jachtu

Do ubezpieczenia jachtu potrzebne są dokumenty stwierdzające, że jacht spełnia określone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa:

–    dowód rejestracji lub świadectwo zdolności żeglugowej dla jachtów pływających po wodach śródlądowych,
–     karta bezpieczeństwa dla jachtów pływających po wodach morskich.

Aby podczas żeglowania zapewnić sobie i pozostałym członkom załogi ochronę, a także złagodzić skutki nagłych zdarzeń, nie zapomnijmy o ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie jachtu będzie przydatne zwłaszcza wtedy, gdy pojedziemy zdecydujemy się na majówkę za granicą np. na rejs jachtem u wybrzeży Chorwacji: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/gdzie-na-weekend-majowy/315.html